آب پنیر - شفاسنتر

ماء الجبن یا آب پنیر برای پوست های خشک با نگاهی به طب سنتی چیست

خانمهای پوست خشک پیگیری کنید

 آب پنیر (ماءالجبن یا آب شیر بریده)

 غرض زردآب و آب شیر بریده است که از شیر بز یا گاو بدست آید.

 آشامیدن  چند استکان از آن تا یکهفته جلادهنده رنگ رخسار صفرائى مزاجها (گرم مزاجها) و سودائى (خشک) مزاجها و پاک کننده اخلاط و سموم از بدن آنهاست.

 نرم کننده و تازه کننده و رطوبت دهنده و مسهل و بازکننده گیرهاى ان?