حافظه مزاج دموی گرم و تر - شفاسنتر

حافظه و انواع حافظه را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

پیشگیری از ضعف حافظه جهت مزاجهای مختلف

بارها از اینجانب سؤال کرده اند چرا بسیارى از شاگردانى که مى دانیم ساعى و زرنگ هستند در موقع انجام امتحانات خود را باخته و هرآنچه را مى دانند از یاد مى برند؟ جهت و علت طبى آن از نظر ابو على سینا و دیگر پزشکان دیرین چیست و راه چاره آن به عقیده گذشتگان چه مى باشد؟ قطع نظر از مبحث روانشناسى و بررس?