ختنه - شفاسنتر

اطفال و احکام اسلامی بعد از تولد نوزادان با نگاهی به طب اسلامی چیست

 ?احکام کودک در هفته اول تولد?

◀ شستشوى بدن (غسل)

◀ نخستین غذا (کام برداشتن)

◀ نخستین سخن (اذان و اقامه)

◀ نامگذارى

◀ تراشیدن سر

◀ ختنه

◀ عقیقه

◀ ولیمه

??شستشوى بدن (غسل دادن)??

۱⃣ غسل دادن نوزاد, مستحب است .

۲⃣ اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نیست

۳⃣ اگر غسل دادن نوزاد دو یا سه روز تأخیر بیفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حد?