خشخاش - شفاسنتر

کنجد و خشخاش پاشی روی نان چه ضرر و منافعی برای گرم مزاجها دارد

??سوال کنجد و خشخاش پاشی بر روی نان چه مقدار مفید است !!

جواب 

کنجد مزاجش گرم و تر بوده ٬ روغنش برای رفع میگرن ( مزاج سردها)و سرگیجه در سر و جلوی شقیقه مفید ٬ نرم کننده عروق روده خشک با تغذیه ها٬بازکننده مجاری ادراری و لگنچه ٬ کاهنده فشارخون ناشی از انسداد روده ها٬ اگر با بذر کتان سرد مزاج بخورد تولید اسپرمش زیاد و نیروی جنسی قوی ایجا

گندم و باقلا و کنجد و عدس و نخود و جو خاصیتهای آنها بر مبنای طب سنتی

? در بیان دانه ها

گندم، در درجه اول گرم و تر.

جو، در درجه اول سرد . و غذائتیش کمتر از گندم است.

کاورس، (۱) سرد و خشک،

نخود، گرم وتر در درجه اول.

عدس ، در درجه اول سرد و در درجه دوم خشک است.

? باقلا، در درجه اول سرد وخشک. تخم شنبلیله، در درجه اول خشک و درجه دوم گرم است. ماش، در درجه اول سر دو تر. لوبیا، گرم و تر. و برنج ، در درجه اول گرم و قا?