خلط های چهارگانه - شفاسنتر

اخلاط شناسی( بلغم ٬ سودا ٬ صفرا و دموی ) را با نگاهی به طب سنتی بشناسیم

اخلاط اربعه ( طغیان خلط های صفرا٬ بلغم ٬ سوداو دموی) از منظر طب سنتی در بدن چه میکند !!! 

جواب ؛ 

مواد غذایی که توسط انسان خورده میشود موادی از دهان ٬ معده ٬ روده ها ٬ کبد و لوزالمعده ترشح میگردد هر کدام دچار تغییرات و استحالاتی شده و ماده ای را بنام کشکاب تشکیل میدهند .

کشکاب ازراه روده ها جذب و بوسیله عروق به کبد میروند .

کبد در اثر ا?

خواب دیدن از منظر طب سنتی چیست

??خواب دیدن از نظر طب سنتی چه معنی دارد !

 شما آنچه که در خواب می بینید اگر نزد حکیمی از طب سنتی قرار بگیرید او از شرح شما عملکرد سیستم مغزتان را و مزاج مغز را در هر ناحیه تشخیص خواهد داد .

۱- اگر بیشتر خواب شما سرخی + شیرینی جات + گرمی و… باشد نشانه از غلبه و چیرگی خون در مغز است .

البته این جمله ما استثنات هم دارد .

۲- اگر بیشتر خواب دی