خواب بلغمی - شفاسنتر

خواب دیدن آب و دریا و غرق شدن و برف دیدن را با نگاهی به طب سنتی سالمسازی و تعدیل

سوال :

من همیشه در عالم خواب آب ودریا و برف و غرق شدن می بینم و هر روز زیادتر میشود علت چیست

جواب :

علت را در بلغمی شدن مغز و رطوبت سر و درد در پشت سر و بعبارتی دیگر مزاج کل بدن و یا مغز سرد شده و یا خلط غالب و دوم بدن بلغمی یعنی سرد و تر شده است بنابراین راهکار مقابله عبارتند از :

راهکار دود اسفند و کندر + گذاشتن کندر دردهان + هفت مغز+ ?

خواب های طولانی و مهلک در سن جوانی و روشهای پیشگیری فقط بر مبنای طب سنتی

پرسش و پاسخ

????? استاد گرامی خیلی زیاد خواب میرم سنم  ۲۴ ساله میتونم ۱۸ ساعت بخوابم

همیشه چشمهام خسته وخواب الود هستم

همه دکتر وآزمایشی هم رفتم هیچ مشکلی ندارم غده ترویید هم ندارم

لطفا راهکاری از طب سنتی بدین

 پاسخ 

عرق افتیمون یک دوم لیوان با عرق بادرنجبویه یک دوم لیوان با هم مخلوط و سه ساعت قبل خواب

۲- کندر به اندازه دونخود دررو?

مزاج بلغمی و غلبه خلط بلغمی یعنی سرد و تر و خوابهایی که بلغمی می بیند

‍ ?تشخیص طبع و مزاج بلغمی یعنی سرد و تر از طریق بررسی خواب و رویاها

✳️یکی از نشانه های غلبه بلغم در افراد ، مشاهده خواب چیزهای سرد و مرطوب و خوابهای به رنگ سفید است.رویاها و خوابهای زیر نشانه غلبه بلغم در افراد است :

❌خواب آب

❌خواب دریا، خواب نهرها و رودخانه ها

❌خواب سیل و طوفان

❌ خواب لجن ، مرداب

❌خواب باران، خواب ‌برف، یخ، ت?