خواب صفراوی - شفاسنتر

مزاج صفراوی و خواب و رویاها بر مبنای طب سنتی

❌افرادی که از غلبه صفرا (عنصر آتش)برخوردارند، و طبعشان گرم و خشک است بیشتر خوابهایی که می بینند به رنگ زرد است.

❌ صفرازده ها خواب آتش و آتش سوزی می بینند

❌ خواب در حال پرواز کردن در آسمان را می بینند.

❌ خواب حمله جانوران شاخ دار و درنده را می بینند.

❌خواب جلوه هایی از آتش جهنم را میبینند.

❌خواب افراد با چهره های عصبانی و پرخاشگر را

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن