خواب قیلوله - شفاسنتر

خواب نیمروزی کوتاه مدت با نگاهی به طب سنتی

?تاثیر خواب نیمروزی کوتاه مدت بر افزایش کارایی?

?پژوهشگران می گویند خواب نیمروزی کوتاه مدت هنگام کار می تواند به افزایش کارایی کارگران کمک کرده و مداخله ای سودمند برای افرادی باشد که لازم است ساعات طولانی برای انجام کارهای سخت بیدار باشند.

✅پی نوشت موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان: این همان خواب قیلوله است که مستحب می