خوراک ها و تنوع آن - شفاسنتر

خوراک و تغذیه های اسلامی و سنتی چیست

انواع خوراک ها در طب اسلامی-ایرانی 

انسان موجودی ترکیبی است، نیمی الهی و نیمی حیوانی و برای کامل بودن انسان، هر دو نیمه او می بایست بطور کامل و صحیح تغذیه شوند و نباید از هیچکدام از خوراک های جسم و روح غافل بود.

خوراک های جسمی ما با حیوانات مشابهت زیادی دارند ولی در قسمت خوراک های روحی تفاوت ها بسیار است، یک نکته مهم فراهم ساختن مح