خوراک ها و تنوع آن - شفاسنتر

خوراک و تغذیه های اسلامی و سنتی چیست

انواع خوراک ها در طب اسلامی-ایرانی 

انسان موجودی ترکیبی است، نیمی الهی و نیمی حیوانی و برای کامل بودن انسان، هر دو نیمه او می بایست بطور کامل و صحیح تغذیه شوند و نباید از هیچکدام از خوراک های جسم و روح غافل بود.

خوراک های جسمی ما با حیوانات مشابهت زیادی دارند ولی در قسمت خوراک های روحی تفاوت ها بسیار است، یک نکته مهم فراهم ساختن مح

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن