خون حیض - شفاسنتر

پریود و قاعدگی بسته و احتباس آن و راهکارهای مقابله بر مبنای طب سنتی

سوال
سلام استادگرامی اگرخانمی درموقع پریودی براحتی خون دفع نکند و دارای خون خیلی غلیظ در ایام قاعدگی است و برای باز شدن پریود ودرست دفع شدن خون حیض به روش طب سنتی چی بایداستفاده کند؟

جواب

در سایت خودم باب پریود بسته و یا احتباس قاعدگی کلیک کنید

۱- http://tajarobteb.ir/?s=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87

– http://tajarobteb.ir/?s=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3+