احساسات جنسی - شفاسنتر

شهوت و راههای کنترل شهوت و احساسات جنسی با نگاه طب اسلامی مدیریت کنیم

همانطور که می دانید، راهکار اصلی و اساسی اسلام برای پاسخ به نیاز و غریزه جنسی ازدواج است چه موقت و چه دایم آن، در غیر اینصورت راه های مذهب برای کنترل شهوت و احساسات جنسی عبارتند از:

۱- سعى کنید همیشه پیش از خواب مثانه خود را تخلیه کنید و شب‏هاى به خصوص غذایى سبک میل کنید.

۲- هرگز شکم خود را بیش از حد معمول پر نکنید بلکه تا چند لقمه دی