دایجستتیو - شفاسنتر

معده را با حشیشه العلق یا دایجستیو بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

?خواص شگفت انگیز گیاه” اوجی “در طب مقدس ایرانی

✳️گیاه “اوجی” یا فودنج که نامش در کتب طب مقدس ایرانی به نام حشیشه العلق یا گیاه زالو معروف و مشهور است. از آن جهت به آن حشیشه العلق گویند که در صورت بلع زالو یا انگل از طریق دهان ، داروی اختصاصی جهت خروج از لوله گوارش است.

✳️این گیاه بسیار معطر و خوشبو که دارای بوی نافذی ا