۱- پیروی از رضای خدا

۲- دعا کردن شفای هر درد

۳- گفتن ذکر ماشاالله لا قوه الا بالله تا هفتادبار

۴-اذان گفتن با صدای بلند دفع بیماری در خانه ها

۵-قرائت سوره یس پیش از خواب امان از هر آسیب

۶-سوره های اخلاص و فلق و ناس را به دودست خوانده و سپس به صورت بکشد .

۷- در شب دوبار سوره سبا و فاطر را بخواند در شب آسیبی به