دیابت عصبی - شفاسنتر

خون و دیابت عصبی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد مهربانی فردی حدود ۶۰ ساله قند خون ناشتا ۱۴۳ و قندخون ۲۴۶ بعد صبحانه طی یک ماه شده با مصرف عرق بوقناق روزی یک لیوان و عرق شنبلیله روزی یک لیوان و عرق ترکیبی قند جناب دکتر روازاده و یا عرق گیاه کلپوره روزی یک لیوان کاهش قند خون ندارد نظر شما برای کاهش قند خون چیست

ضمنا ازمایش تری گلیسرید ۶۰ و آزمایش کلسترول۱۳۵ است

اکنون ن?