دیوانه - شفاسنتر

دیوانگی را با نگاهی به طب روایی بشناسیم و درمان آنرا با سیره اسلامی آغاز کنیم

چرا کودک ما دیوانه است !!» 

جواب :؛ 

۱- پیامبرص فرمود غذا را با نمک آغاز و با نمک پایان ببر / چون نمک هفتاد درد را درمان میکند و کمترین آن دیوانگی و… ص ۶۲۱ 

۲- پیامیر ص : کرفس خوردن دیوانگی را برطرف میکنی. ص ۵۹۳ 

۳- امام صادق ع : خوردن گیاه سنا مایه ایمنی بدن از دیوانگی است ص ۵۵۳

۴- امام کاظم ع ؛ سیب درختی برای دیوانگی ای که ازسوی ساکنان

نمک و درمانگری آن برای دل درد و دندان درد و خوره و پیسی برمبنای طب اسلامی

⚛ پیامبراکرم صلی‌الله علیه وآله

✅نمڪ

°○✍ای علی!غذای خودرابانمک آغازکن چرا که درنمک درمان هفتاد درداست

⚜دیوانگی

⚜خوره

⚜پیسی

⚜گلودرد

⚜دندان‌درد

⚜دل درد

?:وسائل‌الشیعه ج۲۴،ص ۴۰۶