ادرار سفید - شفاسنتر

ادرار سفید رنگ و بیماریهای آن بر مبنای طب سنتی

? #ادرار_سفید_رنگ ⚪️

واژه سفیدی دو معنی متفاوت دارد⬅️اکثر مردم به چیز های شفاف نیز سفید می گویند مثل⚡️ شیشه روشن وبلور روشن? که هیچ رنگی نداشته باشدواین نشانه #سردی_مزاج است.

با اینکه #سفید_حقیقی سزاوار نام #رنگی است مثل⚡️شیر?وکاغذ?

✅اگر سفیدی ادرار خلمی(آب بینی بز)? باشد دلیل بر غلبه بلغم اشخاص ویاردار است.

✅اگر سفیدی ?

ادرار شناسی و مزاج ادرارهای سفید و سرخ بر مبنای طب سنتی

? #ادرار_سفید_رنگ ⚪️

✅اگر ?ادرار در تمام اوقات تب? ، سفید باشد امکان دارد که این بیماری از فصلی به فصل دیگر هم انتقال پیدا کند. اگر بیماری تب دار باشد و ادرار هم سفید باشد می تواند منتقل شود .

✅ادرار به رنگ سرخ ?اگر ادرار دُردی ( آن چیزی که قسمت بالای مایع جمع می شود را دُرد می گویند ) نداشته باشد و ته نشینی آن حاصل نشود بسیار بد

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن