رحم رطوبی - شفاسنتر

رحم شناسی براساس مزاج آن در طب سنتی یعنی چه

?علایم سوء مزاج گرم رحم

۱-خون قاعدگی غلیظ ,سرخ رنگ یا سیاه و کم

۲-لب بیمار همیشه خشک است

۳-موهای زیر شکم بسیار زیاد

۴-نبض بیمار سریع

۵-طپش غیر طبیعی قلب 

۶-بدن با لمس همیشه گرم است

۷-ادرار بیمار زرد

۸-سوزش رحم

?درمان سوء مزاج سرد رحم

باید در این بیماری از تدابیر گرمی بخش و به خصوص با طبیعت گرم استفاده شود

?علایم سوء مزاج رحم سرد

رنگ ادر?

سعد کوفی برای درمان غلبه خلط بلغم در بانوان از منظر طب سنتی چیست

??گیاه سعد کوفی ویژه خانمهای متاهل :؛ 

??مزاجش گرم و خشک + اگر تا سه روز و هربار فقط ۵ گرم پودرش با سرکه میل شود انواع انگل دفع میشود + تا چهارروز و هربار پنج گرم خورده شود عادت ماهانه قفل شده باز میشود +رطوبات بلغمی در مغز را حذف کرده و بالطبع حافظه فعال میشود +اگر عرق آن به پنبه بهداشتی زده شود رطوبات اطراف رحم و واژن را خشک میکند و ده?