پرسشهای فراوان بانوان متاهل و زایمان های مکرر برای بازگردن اناتومی اولیه رحم ( یعنی همان شکل اولیه رحم و بدون افتادگی و رفع شل بودن ) پاسخ زیر مجددا برای رحمهای بلغمی یعنی ققط سرد و تر ارایه میشود

روش زیر برای دختران مجرد و باکره + زنان باردار+ زنان گرم و خشک یعنی صفراوی + زنان سرد و خشک سوداوی ممنوع است

پاسخ?????

درراستا مقابله با