برای عفونت روده کودک یک ساله چه میشود داد

جواب

اگر بچه شیرشما را میخورد

برای دفع عفونت روده کودک بایدازکانال شیر مادراجراشودمثلا مادر بعدغذا ی خوددوقاشق عرقهای پونه و آویشن و زنیان و نعناع بخورد