روش تهیه روغن بادام - شفاسنتر

روغن های گیاهی و روش تهیه روغن سیاهدانه و بادام شیرین و زیتون بر مبنای طب سنتی

پرسش و پاسخ

چگونه روغن گیاهی برای درمان درمنزل خودمان تولیدکنیم 

جواب

روشهای تهیه روغن های گیاهی متنوع و هرشهری برای خود اسلوبی دارد

?صد گرم سیاهدانه تمیز بدون خاک را دردویا یک لیوان بزرگ روغن کنجد یا بادام جوش ارام داده و پس از نیم ساعت صاف کنید

دقت شود جوش ارام درایجاد قوام سازی موثراست

?یا صدگرم ازسیاهدانه را درظرف ریختی و