روغن ذرت - شفاسنتر

روغن زیتون تقلبی با روغن ذرت

اغلب بجای روغن زیتون به شما روغن ذرت میفروشند

مقداری ازروغن را درلیوان ریخته در یخچال بگذارید؛ روغن واقعی بعد از مدتی رسوب میبندد و ته نشین میشود اما روغن تقلبی شفاف میماند

@salamatnetwork