چرا روغن جات گیاهی را به کف پا و مفاصل پاها میمالیم و اصلا روغن قسط چیست

?پاسخ 

روغن قسط از صدراسلام مورد تاکید معصومین ع برای درد مفاصل + رفع گرفتگی عروق + رفع ورم های مفاصل + بازگشایی عروق + فعال کردن جریان خون  انگشتان پا و کف پا محل ریزش عفونت ها بالاخص مزاج سوداوی و بلغمی و سپس صفراوی ها است. وقتی روغن جات را میمالیم خصوصا ر