زانوی خشک - شفاسنتر

زانوهای خشک را در سنین بالا با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

سلام پدر من هم یکی از زانوهاش خیلی خشکه و تا نمیشه و مدام درد میکنه ممنون میشم توضیح بدید

پاسخ

درسنین پیری همیشه باید مفاصل خشک را باروغنهای مثل قسط و کوهان شتر و کرچک و زنجبیل و زیتون بصورت ترکیبی و منظم به مدت چنددقیقه تا ۲۱ روز مالش آزام آرام داده + تغذیه های سرد و خشک بشدت پرهیز و تغذیه گرم مثل فسنجان و نخودپخته و شیره جات گ

زانوهای خشک را در سنین بالا با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

سلام پدر من هم یکی از زانوهاش خیلی خشکه و تا نمیشه و مدام درد میکنه ممنون میشم توضیح بدید

پاسخ

درسنین پیری همیشه باید مفاصل خشک را باروغنهای مثل قسط و کوهان شتر و کرچک و زنجبیل و زیتون بصورت ترکیبی و منظم به مدت چنددقیقه تا ۲۱ روز مالش آزام آرام داده + تغذیه های سرد و خشک بشدت پرهیز و تغذیه گرم مثل فسنجان و نخودپخته و شیره جات گ

زانوهای خشک را در سنین بالا با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

سلام پدر من هم یکی از زانوهاش خیلی خشکه و تا نمیشه و مدام درد میکنه ممنون میشم توضیح بدید

پاسخ

درسنین پیری همیشه باید مفاصل خشک را باروغنهای مثل قسط و کوهان شتر و کرچک و زنجبیل و زیتون بصورت ترکیبی و منظم به مدت چنددقیقه تا ۲۱ روز مالش آزام آرام داده + تغذیه های سرد و خشک بشدت پرهیز و تغذیه گرم مثل فسنجان و نخودپخته و شیره جات گ