امروزه برای مقابله با تعرق صدها روش هست

ولیکن تعرق بد رابایستی ریشه ای حل کرد کرم فلان و پواد فلان کاری به جایی نمیبرد

ما معتقدیم اندکی در بدن خودمان غور کنیم

بیماری شاید در خلط خون غالب + کیسه صفرا و لجن مرفتگی اش + یبوست مزمن و قدیمی و مشکلات مجاری در دفع فضولات + تغذی?