ساعات بیولوژیک بدن - شفاسنتر

ساعات بیولوژیک بدن انسان بر اساس طب سنتی شرقی

بدن انسان جهت اعمال فیزیولوژیک خو د دارای تنظیم خاصی است، این تنظیم سلولی که بر اساس تقابل عوامل ژنتیک و محیط بر روی هم ایجاد می‌گردد یکی از پایه‌های مهم سلامتی انسان است. در علم پزشکی به این موضوع ساعت زیستی یا بیولوژیک گفته می‌شود. در علم طب سوزنی و سنتی شرقی بر اساس مزاج‌شناسی داخلی بدن این امر معنای تخصصی خاصی دارد یعنی در ه