?دکتررمیرغضنفری?

?تدابیر افطار?

✅✍روزه را با مقداری آب گرم و دو خرما افطار کنند،افطار با آب سرد موجب سردی معده و صعود بخارات و گازهایی در معده می شود که باعث آسیب جسمی می گردد.

✅✍غذای افطار باید سبک باشد و ترجیحاً از غذاهایی انتخاب شود که بدن به آنها قبلا عادت داشته است.

✅✍مصرف آش و سوپ در ابتدا?