استخوان رطوبی و سرد - شفاسنتر

استخوان سرد و رطوبی را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

درمان رطوبت استخوانی و حرارت خون 

دکتر خیراندیش پاسخ می دهند 

?سوال بیننده: ۴۹ ساله, دارای رطوبت استخوان بالا, بیماریهای ارتروز, رماتیسم, دیسک کمر, سیاتیک و حرارت خون بالا. با خوردن سردی یا گرمی برای یکی از بیماریها عوارض در پی دارد. با خوردن گرمی دچار گر گرفتگی در سر می شوند. دائما کلیه و مثانه رسوب می کند. کم خونی, ضعف بینایی, کبد چ?