سردرد بارداری - شفاسنتر

سردردهای بارداری جلوی سرتان را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سردردهای بارداری جلوی سر ناشی از استرس و غلبه خلط دموی و صفراباشد

تنهاراهکاردرمان مالیدن سرکه سیب غیرکارخانه ای به پیشانی برای سه روز + مخلوط عرقهای بیدمشک و گلاب با اندکی عسلاب + اگراز گرمی باشد اندکی روغن بنفشه به‌پیشانی ( سایر نقاط ممنوع) + تغذیه ادویه جات و تند ممنوع