سردی کف پاها - شفاسنتر

پاها (قلب دوم انسان )و سردشدن آن با نگاهی به طب سنتی چیست

مفاصل کف پاها ( قلب دوم ) و سردی کف پاها و‌خستگی ها و به عبارتی دیگر در

آن پایین چه خبر است؟!

@persianmedicine

یکی از تجربه های خوشایند که معمولا اکثر افراد آن را تجربه کرده اند زمانی است که در اوج خستگی جوراب های خود را از پایشان خارج کرده اند.

معمولا وقتی پاها در شرایط ناخوشایندی قرار می گیرند احساس سنگینی و گرفتگی در انسان ایجاد می گردد و

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن