استخوان نوزاد - شفاسنتر

استخوان شل مفاصل کودکان و راهکارها

?????
?درمورد نوزاد شل توضیح داده شد که این بچه ها را باید در وان روغن سیاهدانه قرار داد.
اگر بخواهید سرعت اثر بیشتری داشته باشد روغن سیاهدانه نمکی باشد. در چهل روز سفت شود و قوام و استخوان محکم پیدا کند.
?آنچیزی که استخوان بندی آنها را محکم میکند، شربت انجیر است.
??شربت انجیر یا خالص به آنها بدهید و یا شیره انجیر را قاطینوزادان با بدن و استخوان سست را بر مبنای طب سنتی با روغن سیاهدانه تدبیرکنیم

? پای درس حکیم حسین خیراندیش

✅ با نوزادانی که دارای بدنی سست هستند چه کار باید کرد؟

✳️ این‌ها را باید در وان روغن سیاه‌دانه قرار داد. اگر این روغن، نمکی باشد، اثرگذاری سریعتر خواهد بود و در چهل روز بدن نوزاد را محکم می‌کند.

✳️ برای تقویت استخوان‌بندی نوزاد نیز بهترین دارو انجیر است. حال یا شیره انجیر مخلوط به شیرمادر شود و ی?