سرکه سداب - شفاسنتر

سداب شناسی گیاهی برای اشتها و مفصل درد

سداب ( دارای مزاجی گرم و خشک ) 

خوردن کمی سداب اشتها آور و مقوی معده است ،

ضماد برگ آن بر روی زخم هاری و عقرب زدگی مفید است .

اگر پودر برگ و میوه سداب را با عسل مخلوط و به مفاصل بمالید درد مفاصل را تسکین می دهد .

آب دم کرده پنج گرم سداب را با عسل شیرین کنید و بخورید درد مفاصل را برطرف می کند .

اگر زنی هر روز چهار گرم از گرد برگ سداب را بخو