استخوان ورم - شفاسنتر

روماتیسم شناسی با نگاهی به طب سنتی چیست

?بیماری:رماتیسم، رماتیسم مفصلی

??بیان نظرّیه استادآیت الله علامه سیدحسن ضیائی دردرمان آن:

به مدت دوهفته پروتئین حیوانی نخورد(نه گوشت سفیدونه گوشت قرمز)فقط گوشت ماهی سفیدیاقزل آلاکه بعدازآن یک قاشق پلوخوری عسل بخورد،به مدّت دوهفته حبوبات نخورد،به مدّت دوهفته بادام زمینی،فندق،گردو،بادام درختی نخورد.

برای همیشه ازمواردذیل پره?

ورم درمانی بر مبنای طب سنتی

???کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?← #کاهش_ورم

برای فروکش کردن ورم نمک را با آرد جو و پونه مخلوط کرده، بصورت ضماد بگذارید.
@drkhodadadii