سنگ کهربا - شفاسنتر

سنگ کهربا بر مبنای طب سنتی

?بیماران زیر بهتر است جهت درمان خود از گردنبند سنگ کهربا استفاده کنند :

?هموفیلی ها
?روماتیسمی ها
?کولیت عصبی
?کسانی که خونریزی داخلی دارند.

?استادحمزه سام دلیری مدرس طب سنتی
@sinohehsamdaliri

هموفیلی ها و روماتیسمی ها و کولیت عصبی ها و خونریزی ها با استفاده از سنگ کهربا

?بیماران زیر بهتر است جهت درمان خود از گردنبند سنگ کهربا استفاده کنند :

?هموفیلی ها

?روماتیسمی ها

?کولیت عصبی

?کسانی که خونریزی داخلی دارند.

?استادحمزه سام دلیری مدرس طب سنتی