سنگ مثانه کودکان - شفاسنتر

ادرار و رفع سوزش آن ناشی از سنگ مثانه با ضماد روغن زیتون برمبنای طب سنتی

?برای رفع سوزش ادرار ناشی از سنگ مثانه در کودکان ، روغن عالیه و یا روغن زیتون کهنه به مثانه و کشاله ران کودک بمالید.

علامت سنگ مثانه در کودکان ، نعوظ آلت تناسلی است .

@sinohehsamdaliri