شاد - شفاسنتر

نشاط و شادابی و دوری از غم و افسردگی با نگاهی به طب سنتی

?بسته سلامت فارس?

 ۱۰ راز شاد زیستن

?افراد شاد، دیگران را سرزنش نمی‌کنند

?افراد شاد دیگران را کنترل نمی‌کنند

?افراد شاد پشت سر دیگران غیبت نمی‌کنند

?افراد شاد خود را درگیر انتقاد از دیگران نمی‌کنند

?افراد شاد زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه نمی‌کنند

?افراد شاد برای خود اهدافی دارند

?افراد شاد ورزش می‌کنند

?افراد شاداب ارتب?