شراب درمانی؟ - شفاسنتر

درمان با شراب و مردود شمردن این نوع درمان برمبنای طب اسلامی

پرسش

استاد معارفی من دختری بیست ساله هستم برای درمان معده من توصیه به مصرف شراب خرما و برای درمان سنگ کلیه پدرم مصرف شراب گفته اند از شما میخواهم با صراحت راهنمایی کنید بالاخره شفایی دارد یا نه

پاسخ 

⛔⛔⛔

موضوع : استفاده درمانی ازتغذیه های حرام مطلقا ممنوع و مضربرمبنای طب اسلامی

۱- پیامبراعظم ص : هرکس به حرام درمانی را دنبال کند ?