جرعه جرعه بخورید میتوانید اندکی با عسل شیرینش کنید