شیر کارخانه ای - شفاسنتر

شیرهای کارخانه ای با نگاهی به طب سنتی چه معایبی دارد

??یک سوال جدی درباره شیر پاستوریزه پاکتی کارخانه ای ؟؟؟؟؟؟ 

چرا شیری که در گاوداری دوشیده میشود حداکثر تا ۴۸ ساعت ماندگاری دارد بعد از آن ترشیده و خراب مبشود ؟؟؟؟

چراشیر کارخانه ای تا ۱۲۰ روز ماندگاری دارد ؟؟؟ 

چرا در مصاحبه ها درباره مواد افزودنی کتمان کاری میشود ؟؟؟؟ 

??آیا میدانید در شیر کارخانه ای و یا انتقال شیر ازگاوداری ها