طب مولکولی - شفاسنتر

طب مولکولی یا طب امروز و تفاوتش با طب سنتی

معایب طب مولکولی ( پزشکی مدرن امروز)

امروزه علی رغم پیشرفت هایی که به مدد مهندسی پزشکی در حوزه تشخیص بیماری ها اتفاق افتاده است و ضمن احترام به کلیه پزشکان صدیق، اما ۵ اشکال اساسی در طب مولکولی همچنان کارآمدی این رشته را با چالش های جدی مواجه کرده است که عبارتند از:

 ۱. طب مولکولی جزء نگر است نه کل نگر

به عنوان مثال پوست بدن شخصی دچ?