طب نوین - شفاسنتر

آزمایش های طب نوین با حروف اختصاصی

? حروف اختصاصی در هر آزمایش:

FBS ——— قند خون ناشتا

MCHC —— غلظت متوسط همو گلوبین

WBC ——- شمارش گلبول های سفید…

RBC ——– شمارش گلبول های قرمز

HB ——— همو گلوبین

HC ——— هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (

HCV ——- حجم متوسط گلبول های قرمز

HCH ——- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز

R.D

داروهای شیمیایی و نقدی بر عادت مصرف

????????
⛔⛔⛔⛔⛔⛔
?نقدی بر آشنایی با داروهای پرمصرف #شیمیایی:
⭕ تمامی داروها دارای #مزاج خشک غیر طبیعی هستند
❗ حتی یکی از این ها بدون عوارض جانبی نیست

? برخی از پزشکان روزانه یک دوجین از این داروها را برای مریض تجویز می کنند البته نه همه پزشکان❗ بیمار چنان از لحاظ روحی به این داروها وابسته میشود که اگر یک دقیقه مصرف ?

طب اسلامی و طب سنتی و تفاوت آنها برای درمان و اشتباهات طب امروز

??اشتباهـات مشهور پزشڪی(۲)
#بدون_تعصب_علمی

معصومین میفرمایند:
بهترین و مهمترین وعده غذایی شـــــام است و نباید ترڪ شود
♦️پزشکی غربی میگوید:
بدترین وعده غذایی شـام است و باید ترڪ شود
?معصومین میفرمایند:
برای دستشویی روی پا نشسته و به پای چپ تکیه ڪنید(روی پا)
♦️پزشکی غربی میگوید:
دستشویی فرنگی، از نشستن روی پا برای دستشویی رف?