طب هندی - شفاسنتر

بیماری و علل بروز آن از منظر طب هندی

✳️همه پزشکان هند و روم و پارس بر آنند که بیماری ها از شش امر پدید می آید:

? – کم خفتن در شب

?- بسیار خفتن در روز

?- آب نوشیدن در شامگاهان

?- نگاهداشتن بول

?- خوردن هنگام سیری

?- خُفت و خیز (نزدیکی) بسیار

☝️پس (ای خواننده، پند گیر) و عمل کن

استاد دلیری