ظروف تفلون - شفاسنتر

ظروف تفلون عامل سرطان ها و کوتاهی قد و کم خونی و افزایش کلسترول و سرطان کبد

?آیامیدانستیدظروف تفلون باعث ابتلا به

⛔️انواع سرطان

?سرطان کبد

⛔️کم وزنی واختلال مغزی نوزادان

?پانکراس سینه وبیضه

⛔️افزایش سطح کلسترول خون

?کم خونی

⛔️و‌کوتاهی قد درکودکان میشود⁉️