عادات - شفاسنتر

عادات و نقش آن در سلامتی از منظر طب سنتی

?ترک عادت موجب مرض است?  

?شرح ضرب المثل طبی?

?✍از منظر طب سنتی، عادت طبیعت ثانویه ما محسوب می شود کسی که عمری چیزی درست✅یا غلطی ❌را انجام داده است نمی تواند یک شبه ?آن را کنار بگذارد مثلاً کسی که سه وعده غذا خورده است، نمی تواند یک روزه نهار? را کنار بگذارد. لذا در این خصوص گفته اند ترک عادت موجب مرض است.?

 ?✍اگر می خو?