سلام ببخشیدنوه ام یک سالشه توخواب خیس عرق میشه لطفا بفرمایید چکار کنیم

دیگه عرق نکنه وقتی از خواب پا میشه برای چند لحظه تنش می لرزه

پاسخ

انگور و آب انگور بدون هسته و پوست بدهید

آب سیب و سیب بدهید