? در روزهای گرم نگذارید لباس مرطوب به تنتان بماند

چون رشد باکتری‌ها و مخمرهای مهبل را تحریک می‌کنند

اگر می‌توانید، در هر فرصتی لباس زیر را عوض کنید.

✅ @tebitel

م.کانال سلامت