علف هرز - شفاسنتر

جنگ های شیمیایی و شناخت دقیق دشمن از علف های هرز در زمینهای کشاورزی ایران ؟؟؟///

?? دانشمند یهودی و علف‌های هرز ما

? در مورد دیگر بسیار جالب است که بدانیم دانشمندی #یهودی به نام #زوهاری در چند سال اخیر، روی #علف‌های_هرز ایران کار نموده است و در حال حاضر، فهرست کامل علف‌های هرز ایران را دارد. این‌که یک دانشمند #یهودی روی علف‌های هرز ایران کار می‌کند، از دید #امنیتی چقدر ممکن است باعث #تهدید باشد، به مسئولا