غروب آفتاب - شفاسنتر

چشم و مضرات مطالعه در غروب آفتاب بر مبنای طب سنتی

? دکتر حسین روازاده?

️ آیامیدانید️مطالعه در غروب برای چشم?مضر است?    

?? مطالعه در غروب برای چشم مضر می باشد?

?? نزدیک غروب آفتاب از انجام کارهای دقیق که تمرکز چشم ? را می طلبد پرهیز کنید، چرا که در آن لحظه سلول های چشمی در حال تغییراتی هستند تا خود را آماده دید مناسب در شب ? نمایند و بکارگیری آن ها برای کارهای دق