فرفیون - شفاسنتر

جنین و باروری و سقط جنین و راهکار حفظ جنین برمبنای طب اسلامی و سنتی

#سقط_جنین

آیت الله تبریزیان

قرص خون مفید است، البته درمانی قطعی و موثر و تجربه شده، استفاده از فرفیون است. فرفیون صمغی سمی است. لذا باید مراقب باشند. اندازه یک عدس سه شب پشت سر هم بخورند. چنان دهانه رحم را می بندد که دیگر دچار سقط جنین نمی شود.

در روایت از امام صادق: روغن کوهان شتر به کمر بمالد جلوی سقط جنین را می گیرد. این روش بهتر اس?