قوزک - شفاسنتر

زانودرد پای چپ را با طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

 من ۴۰سالم هست دو سه روزه از بالای ران پای چپم از بغل پام درد دارم انگار یه رگ ازبالا تا قوزک پام گرفته باید چکار کنم؟

 پاسخ درد پا 

سوال شما در فصل بهار است و فصل بهار بروز اخلاط کثیف به بیرون در عضلات است . البته در سایر فصول هم رخ خواهد داد .

۲- پای چپ نشانه غلبه خلط گرم است .

۳- ماهیچه پای چپ و قوزک توام با ورم یعنی اوره فعال ش?