✍? پاسخ:

✅ آری، استمنا به وسیله بدن همسر جایز است. [۱]

⚠️ توجه: گاهی پزشکان متخصص برای تشخیص توانایی مرد در تولید مثل یا به منظور لقاح مصنوعی و مانند آن، از بیمار می خواهند که منی خود را با عمل استمنا گرفته و در اختیار آنان قرار دهند. در چنین

مواردی نیز واجب است اس?